Regulamin pobytu

Regulamin pobytu
w Folwarku Wrzosówka

1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Formalności związane z meldunkiem, opłatą i kaucją za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości. Brak wpłaty kaucji powoduje zerwanie umowy z przyczyn leżących po stronie gościa.

3. Doba noclegowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin wyjazdu i przyjazdu wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

UWAGA – Przedłużenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje opłatą za dzień pobytu, zgodnie z cennikiem bez upustów i promocji.

4. Dom jest przeznaczony dla maksymalnie 28 osób bez względu na wiek, przy czym standardowe obłożenie to 14 osób bez względu na wiek.

5. Za wynajęcie domu uważa się wynajęcie do 5 pokoi z możliwością korzystania z wszystkich dostępnych części wspólnych.

6. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00 z wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.

7. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 1000 zł (wymiana zamków).

8. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu, dodatkowo płatne.

9. Zanieczyszczenie wody w wannie SPA (Ruska Bania) powodujące konieczność wymiany wody (bez czyszczenia i napraw) podlega dodatkowej opłacie w wysokości 2500 zł.

10. W przypadku korzystania z jacuzzi i saun w SPA Ruska Bania po ustalonych godzinach zamknięcia (godz. 15.00 – 21.00) zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

11. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości ( w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

12. Zanieczyszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiające przyjmowanie następnych gości będą skutkowały obciążeniem za powstałe straty i utracone korzyści, jednak nie mniej niż 10 000 zł.

13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarzy obiektu.

14. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując je jako swoich gości.

15. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

16. Z uwagi na bezpieczeństwo na terenie całego obiektu (w szczególności domu i Ruskiej Bani) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wyjątkiem jest miejsce wyznaczone przez gospodarzy. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkowało zwiększeniem ceny noclegu o 4000 zł.

17. Zezwalamy na pobyt w naszym obiekcie zwierząt domowych po uiszczeniu opłaty i ustaleniu z gospodarzem. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu.

18. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności: przepisów BHP, prawa miejscowego dotyczącego opłaty miejscowej, przepisów przeciwpożarowych, postanowień niniejszego regulaminu, a w sytuacjach wyjątkowych zobowiązują się stosować się do poleceń gospodarzy.

19. Nie stosowanie się do wydawanych przez gospodarzy poleceń związanych z pobytem w gospodarstwie, dotyczących bezpieczeństwa oraz przestrzegania regulaminu, może skutkować wypowiedzeniem noclegów w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie osób niestosujących się do poleceń.

20. Za wypożyczony sprzęt turystyczny, np. quad, odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Gospodarz ma prawo odmówić samodzielnej jazdy quadem z uwagi na bezpieczeństwo gości.

21. Wszelkie przedmioty ruchome znajdujące się na terenie Folwarku Wrzosówka, a zwłaszcza w domu i w Ruskiej Bani, są własnością gospodarstwa. Zabrania się zabierania jakichkolwiek rzeczy, a w szczególności wyposażenia pokojów, w tym ręczników.

22. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu na 30 dni przed przyjazdem lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

23. Opłaty dodatkowe (poza noclegiem) należy uzgodnić z gospodarzem obiektu. Wszelkie opłaty dodatkowe obowiązują za usługi niewymienione w cenie pobytu jako bezpłatne.

24. Dokonując rezerwacji i przyjeżdżając, Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Luksusowym Domu Wakacyjnym Folwark Wrzosówka i akceptuje go w całości.

25. Wszystkie sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.